Pattern A (Congress, HI, IMP, OO, OI, TI)

Pattern B (EXPOS, Extemp, OPP, OA, SPAR, Storytelling)


7:30 am- Judge Check-In

8:00 am- Round 1A

9:15 am- Extemp Prep

9:45 am- Round 1B

11:00 am- Round 2A

12:15 pm- Lunch

12:45 pm- Extemp Prep

1:15 pm- Round 2B

2:30 pm- Round 3A

3:45 pm- Extemp Prep

4:15 pm- Round 3B

6:00 pm-Finals A

7:15 pm- Finals B

Asap- Awards